napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

14
12
Jak donosi pap: Zmniejszenie liczby powiatów i wprowadzenie ograniczeń w wydatkach na administrację publiczną są sposobem na obniżenie kosztów funkcjonowania starostw – uważa Maciej Rapkiewicz, ekspert Instytutu Sobieskiego. Jak wynika z raportu „Analiza możliwości obniżenia wydatków w powiatach na administrację publiczną jako element naprawy finansów publicznych”, wydatki na administrację publiczną stanowią jedną z największych pozycji budżetów powiatowych. Ich ograniczenie może więc prowadzić do znaczących oszczędności dla sektora finansów publicznych. Jak wylicza Maciej Rapkiewicz, w ostatnim zakończonym roku budżetowym (2009), tylko wydatki związane z głównymi zadaniami ustawowymi powiatu stanowiły większą pozycję od administracji publicznej (10,9% udziału w łącznych wydatkach powiatu), tj. oświata i wychowanie (udział 29,8% w wydatkach powiatu), transport i łączność (18,9%) oraz pomoc społeczna (13,8%). Ponadto, wydatki na funkcjonowanie starostw stale rosną. Jak wynika z wykonania budżetów powiatowych w roku 2008 zwiększyły się one w stosunku do roku 2007 nominalnie o ponad 240 mln zł, natomiast w roku kolejnym zostały zwiększone jeszcze o blisko 200 mln zł. Wprawdzie w roku 2009 zanotowano spadek udziału wydatków na administrację publiczną w łącznych wydatkach samorządu powiatowego, było to jednak związane ze zwiększeniem łącznych wydatków budżetowych jednostek tego szczebla. Z raportu Instytutu Sobieskiego wynika także, że w ostatnich latach nominalne wydatki na administrację publiczną znacząco przekraczają wskaźnik inflacji oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Taka tendencja występuje zarówno w roku dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i spowolnienia gospodarczego. Maciej Rapkiewicz zauważa przy tym, że między poszczególnymi powiatami występują znaczne różnice w wysokości wydatków na administrację publiczną. Udział w wydatkach ogółem waha się od 5 do 25 proc., a w przeliczeniu na mieszkańca od 60 do 200 zł. Nie ma przy tym ścisłej zależności między pomiędzy wielkością wydatków na administrację publiczną a liczbą mieszkańców powiatu bądź jego powierzchnią W opinii eksperta Instytutu Sobieskiego, „ponieważ powiaty są najmłodszym szczeblem samorządu w Polsce, wydaje się że to właśnie na tym szczeblu dokonanie zmian, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej sektora publicznego, może napotkać stosunkowo najmniejszy opór polityczny”. Jak wylicza, przy ograniczeniu wydatków na administrację o 15% oszczędności wyniosą 400 mln złotych, przy redukcji rzędu 30% - 800 mln zł. Zdaniem Macieja Rapkiewicza, oszczędności można uzyskać przez ograniczenie liczby powiatów. Rozwiązaniem jest także ustalenie maksymalnego limitu wydatków na administrację w stosunku do łącznej wysokości wydatków powiatu, np. na poziomie 10%. Dodatkowym elementem byłoby powiązanie wzrostu wydatków z inflacją, a także ustalenie korelacji średniego wynagrodzenia w administracji publicznej na terenie danego samorządu z lokalnym średnim wynagrodzeniem w gospodarce.◄ Wróć do poprzedniej strony