napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

16
09

Fundusze, zwane często środkami sołeckimi są to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Wysokość kwoty przeznaczonej dla sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. 

W ustawie o funduszu sołeckim zawarty jest wzór matematyczny (patrz niżej), za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo. Jeżeli rada gminy uzna, że może przeznaczyć dla danego sołectwa więcej pieniędzy, może to zrobić. Wójt corocznie do 31 lipca informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku, dzięki czemu sołectwa nie muszą same wykonywać obliczeń. Rada gminy jako organ reprezentujący mieszkańców z terenu całej gminy decyduje o utworzeniu funduszu. Rada gminy podejmuje w terminie do 31 marca uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku. Nie podjęcie żadnej uchwały w tej sprawie uznaje się za równoznaczne z niewyrażeniem zgody na utworzenie funduszu sołeckiego. Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnych środków prawnych, które pozwalałyby mieszkańcom sołectwa wymusić na radzie podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia. Pomysł na utworzenie funduszu sołeckiego może zgłosić wójt gminy lub radni. Sołtysi i mieszkańcy sołectw, którzy chcieliby utworzenia funduszu sołeckiego zwracają się w tej sprawie w tej sprawie do wójta lub radnych gminy.

Dla przypomnienia, a wiedzy tych, którzy nie mieli się jeszcze okazji zapoznać z podziałem funduszy sołeckich na 2012 r. w naszej gminie tabela. Środki przypadające na dane sołectwo (F) wylicza się w następujący sposób:

F=(2+Lm/100)xKb

gdzie Kb jest kwotą bazową, obliczoną jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata i liczby mieszkańców zamieszkałych. Lm oznacza zaś liczbę mieszkańcow danego sołectwa. 


Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np: zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić drogi, czy chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową, mogą na ten cel przenaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą do jego dyspozycji. Mieszkańcy mogą równiez wspomóc wykonanie konkretnych zadań nad którymi głosowali, chociażby poprzez własną pracę (społeczną).

Aby sołectwo otrzymało środki z funduszu sołeckiego musi zostać zwołane zebranie wiejskie na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek może być uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku należy wskazać co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. 

Uchwalony wniosek sołtys przekazuje wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy otrzymać pieniądze.

Jeżeli wójt oceni, że wniosek jest prawidłowo sporządzony to przekazuje go radzie gminy. Wójt nie może oceniać słuszności wyboru mieszkańców. O tych sprawach decyduje zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i sporządziło wniosek. Jeżeli natomiast wniosek nie jest prawidłowy to wójt:

    - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku informuje o tym sołtysa,
    - sołtys może zgodzić się z oceną wójta (nie podejmując żadnych kroków - wtedy sołectwo nie otrzyma           pieniędzy), lub
    - w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji – przekazuje ponownie wniosek (który można poprawić,         uzupełnić) do rady gminy za pośrednictwem wójta,
    - w przypadku złożenia ponownie wniosku przez sołtysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. Wójt musi uwzględnić rozstrzygnięcie rady gminy w tym zakresie – dlatego jest obowiązany wpisać środki finansowe na realizację zadań wskazanych we wniosku – w odpowiednich pozycjach projektu budżetu gminy.


Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy nie spełnia on określonych warunków (zawiera błędy) o których jest mowa w ustawie o funduszu sołeckim.

Możliwe błędy to np.:

    - wniosek nie jest uchwalony przez zebranie wiejskie,
    - we wniosku nie wskazano na co mają zostać przeznaczone pieniądze,
    - wniosek nie zawiera uzasadnienia,
    - nie podano przewidywanych kosztów lub koszty przewyższają te, które zostały określone dla danego              sołectwa,
    - wniosek został przekazany do wójta po dniu 30 września roku poprzedzającego rok w którym chcemy           otrzymać pieniądze.

Rada gminy nie musi przyjmować wszystkich wniosków sołectw. Rada uchwalając budżet gminy może odrzucić wniosek sołectwa, w przypadku gdy uzna, że zadania które sołectwo chce realizować nie spełniają warunków, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim (np. wniosek dotyczy remontu prywatnego ogrodzenia działki sołtysa, bądź też wymiany okien w jego budynku). Pieniądze z funduszu sołeckiego mają służyć realizacji zdań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców.  Przeznaczenie funduszu na inny cel spowoduje odrzucenie wniosku przez urząd.

Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, dlatego to wójt dysponuje pieniędzmi funduszu sołeckiego, jednak także od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych zależy, kiedy (w którym miesiącu danego roku) urząd gminy uruchomi pieniądze i zakupi towary lub usługi ujęte we wniosku.

Sołectwo musi wydać otrzymane pieniądze w ciągu danego roku. Pieniądze przyznawane są na dany rok i wtedy należy je wydać. Pieniędzy tych nie można wydać w następnym roku. Sołtys sam nie wydaje pieniędzy - tą sprawą zajmuje się urząd gminy

Korzyścią dla gminy z utworzenia funduszu sołeckiego są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywać gminy o najniższych dochodach, zaś najmniejsze - gminy najbogatsze.

 

Andrzej Mrozowski

 

Źródło: Poradnik Funduszu Sołeckiego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2009

 

◄ Wróć do poprzedniej strony