napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

27
08

Gminy, w których wprowadzono język mniejszości jako język pomocniczy (stan na 23.04.2012). Za Wikipedia

Językiem pomocniczym w prawodawstwie polskim określa się język mniejszości narodowej lub etnicznej lub język regionalny dopuszczony do użycia obok języka polskiego, wyłącznie przed organami gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, osoby należące do mniejszości mogą w języku pomocniczym zwracać się ustnie i pisemnie do organów gminy oraz, na swój wyraźny wniosek, uzyskiwać odpowiedzi urzędowe w tym języku. W języku pomocniczym mogą być również wnoszone do organów gminy podania. Język pomocniczy może być używany jedynie w gminach, w których liczba mieszkańców gminy należących do mniejszości, której język ma być używany jako język pomocniczy, jest nie mniejsza niż 20% ogólnej liczby mieszkańców gminy i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których używany jest język pomocniczy. W porównaniu z Republiką Czeską pułap tej jest wysoki. U naszych czeskich braci wystarczy do tego 10% mieszkańców, chcących posługiwać się językiem innym niż czeski. 

URG prowadzi minister właściwy do spraw administracji rządowej – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. Wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanej rady gminy. W przypadku gmin wpisanych do wyżej wymienionego Urzędowego Rejestru Gmin, pracownikom urzędu gminy, pracownikom jednostek pomocniczych gminy oraz pracownikom gminnych jednostek i zakładów budżetowych może być przyznany dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego obowiązującego na terenie tej gminy. Dodatek ten wynosi 10% wysokości płacy minimalnej.

Wyniki spisu powszechnego z 2002 roku pokazują, że tylko cztery mniejszości stanowią co najmniej 20% mieszkańców gmin.

Są to:

mniejszość białoruska w 12 gminach woj. podlaskiego: Bielsk Podlaski-miasto, Bielsk Podlaski-wieś, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Gródek, Hajnówka-miasto, Hajnówka-wieś, Kleszczele, Narew, Narewka, Orla; mniejszość litewska w 1 gminie województwa podlaskiego - Puńsk; mniejszość niemiecka w 27 gminach woj. Opolskiego: Białej, Bierawie, Chrząstowice, Cisek, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Komprachcice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Łubniany, Murów, Olesno, Pawłowiczki, Polska Cerkiew, Prószków, Radłów, Reńska Wieś, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Ujazd, Walce, Zębowice i 1 gminie województwa śląskiego: Krzanowice; mniejszość kaszubska w 10 gminach woj. pomorskiego: Chmielno, Linia, Parchowo, Przodkowo, Puck (gmina wiejska), Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Szemud.

Nowe dane opracowane zostaną na podstawie wyników narodowego spisu powszechnego z 2011 roku. Ze względu na to, że w spisie tym można było podać dwie narodowości (były dwa pytania o przynależność narodową), odsetek ludności w gminach należącej do danej mniejszości w rozumieniu ustawy o mniejszościach narodowych będzie wyliczany następująco: dla osób deklarujących tylko jedna narodowość – uwzględniona będzie ta narodowość; dla osób deklarujących polską i niepolską narodowość – uwzględniona będzie narodowość niepolska bez względu czy była wymieniona jako pierwsza (w odpowiedzi na pierwsze pytanie), czy jako druga (w odpowiedzi na drugie pytanie); dla osób deklarujących dwie niepolskie narodowości będzie brana pod uwagę tylko pierwsza z wymienionych narodowości (odpowiedź na pierwsze pytanie).

Według stanu na dzień 23 kwietnia 2012 roku, w Polsce istniało 51 gmin, w których co najmniej 20% mieszkańców deklarowało przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, ewentualnie posługiwało się językiem regionalnym, co oznaczało, że te 51 gmin spełniało podstawowy warunek do wpisu do wyżej wymienionego Urzędowego Rejestru Gmin. Jednak według stanu na ten dzień, wpis taki uzyskało tylko 31 gmin. W jednej gminie dopuszczono język litewski, w 3 - kaszubski, w 5 - białoruski i w 22 – niemiecki. Godnym zauważenia jest fakt, że obecność języka pomocniczego w gminie lub jego brak może, ale nie musi mieć związku z procedurami dotyczącymi wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w językach mniejszości lub języku regionalnym.

Solidarna Polska proponuje, by z rejestru gmin, w których używany jest - jako pomocniczy - język mniejszości, wykreślać te gminy, w których liczba mieszkańców reprezentujących mniejszości spadła poniżej 20 proc. Rzecznik SP Patryk Jaki tłumaczy, że autorom projektu chodzi o "zahamowanie ekspansywności mniejszości niemieckiej w województwie opolskim", w tym o "niemieckie nazwy polskich miejscowości". Na obszarze tych gmin, w których używa się języka pomocniczego mogą też być używane dodatkowe, tradycyjne nazwy miejscowości, ulic, czy obiektów fizjograficznych (nizin, gór, jezior, rzek itd.). Właśnie w związku z dwujęzycznym nazewnictwem powstał projekt SP - tłumaczy Jaki, opolski poseł SP.

Wikipedia, gigi

więcej>>

 

 

◄ Wróć do poprzedniej strony