napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

24
03
Gminy nie miały i nie mają zamiaru przejmować żadnej działalności, która jest dziś prowadzona przez podmioty gospodarcze – oświadczają samorządowcy z KWRiST w odpowiedzi na opinie, iż samorządy chcą zmonopolizować sektor gospodarki odpadami komunalnymi. Zarzuty dotyczące rzekomego zagrożenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej są bezpodstawne – piszą samorządowcy z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w specjalnym oświadczeniu z 15 lutego 2010 w sprawie projektu założeń zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkreślają, iż obecny stan w dziedzinie gospodarki odpadami jest wynikiem fatalnych regulacji prawnych. Sytuacja jest zła, a Polsce grożą wysokie unijne sankcje. W oświadczeniu samorządowcy przypominają, iż w marcu 2009 r. zostało przyjęte wspólne stanowisko Rządu i samorządu, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród przyjętych założeń znajdowało się także postanowienie o komunalnej własności odpadów. Jednak na lipcowym posiedzeniu Rady Ministrów - wg komunikatu KPRM - sprzeciw Ministra Gospodarki spowodował odrzucenie założeń i skierowanie ich do ponownego opracowania. „Według naszej wiedzy powodem sprzeciwu był nacisk części przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem śmieci od mieszkańców” – podkreślają samorządowcy. Przedsiębiorcy zarzucali przedstawicielom gmin chęć zmonopolizowania sektora i podejmowania innych działań, sprzecznych z zasadami wolnej konkurencji. „Oświadczamy, że gminy nie miały i nie mają zamiaru przejmować żadnej działalności, która jest dziś prowadzona przez podmioty gospodarcze” – podkreślają samorządowcy. Uważają też, że proponowane nowe regulacje mają nałożyć na gminy zasadniczą część odpowiedzialności za szybką zmianę fatalnej sytuacji. Przewidują m.in. wysokie kary dla gmin, które nie uzyskają oczekiwanych wskaźników. Wprowadzają też bardzo słabe (administracyjne) instrumenty kontrolne wobec podmiotów realizujących zadania własne gmin. Odrzucamy takie rozwiązania – mówią przedstawiciele jst. Ich zdaniem gminy muszą uzyskać skuteczne instrumenty, umożliwiające wywiązanie się z nakładanych zadań, w tym przede wszystkim w zakresie kierowania strumienia odpadów do poszczególnych instalacji ich przerobu i odzysku. W oświadczeniu podkreślono, iż jedynym sposobem zapewniającym realny wpływ na gospodarkę odpadami jest własność odpadów przejmowanych od mieszkańców i od innych podmiotów, którzy wnoszą powszechną opłatę za odbiór śmieci. Zdaniem strony samorządowej KWRiST takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą odpowiedzialności gmin za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz szanujące zasadę wolnej konkurencji. Co więcej, rozwiązanie to umożliwia realną kontrolę podmiotów działających na rynku, bowiem zakłada umowy cywilno-prawne z podmiotami wyłonionymi w trybie zamówień publicznych. Przejęcie przez gminy własności nad odpadami jest też zgodne z zasadami przyjętymi w większości państw członkowskich UE. as/◄ Wróć do poprzedniej strony