napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

20
09

Jak pisze portal Serwisu Samorządowego PAP po odwołaniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w referendum premier wskaże jego następcę do czasu kolejnych wyborów samorządowych – taką sytuację może spowodować błąd w ustawie.

– W przypadku braku zmian legislacyjnych należy się z tym liczyć – uważa Grzegorz P. Kubalski, ekspert Związku Powiatów Polskich.

 

Sprawa dotyczy pomyłki redakcyjnej w ustawie Kodeks wyborczy, polegającej na nieprawidłowym odesłaniu w przepisie regulującym zarządzenie przedterminowych wyborów organu wykonawczego gminy.

 

Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski nazwał błąd „problemem legislacyjnym o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania samorządu terytorialnego”.

 

Podobnie uważa Grzegorz P. Kubalski. Prawnik przyznaje, że przepis art. 474 jest „faktycznie niefortunnie zredagowany” i ze względu na pewność prawa powinien zostać znowelizowany przed początkiem nowej kadencji organów samorządu terytorialnego. (Wtedy ma zacząć obowiązywać wadliwy przepis - red.).

 

Tym bardziej, że – jak podkreśla - ze względu na rangę zagadnienia, dotykającego podstawowych praw politycznych, trudno jest zaakceptować zastosowanie w tym przypadku wykładni funkcjonalnej wbrew wykładni językowej.

 

„W przypadku braku zmian legislacyjnych należy liczyć się z możliwością, iż osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji wójta będzie wykonywała swoje zadania do czasu kolejnych wyborów” – zastrzega ekspert ZPP.

 

Jak wyjaśnia, zgodnie bowiem z art. 28f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym osoba wskazana przez premiera pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.

 

„Jeśli wójt będzie wybrany dopiero w ramach wyborów odbywających się w związku z upływem kadencji, to dopiero objęcie przez niego funkcji zakończy misję osoby wyznaczonej przez Prezesa Rady Ministrów” – zauważa Kubalski.

 

Jego zdaniem wadliwość art. 474 Kodeksu wyborczego nie ma natomiast wpływu na możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta). „Przepis ten odnosi się do konsekwencji ważnego i rozstrzygającego referendum, nie może zatem stać na przeszkodzie samej organizacji referendum” – zaznacza.

 

Przypomina, że to nie jedyna taka sytuacja w polskim prawodawstwie i przywołuje ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Przy okazji zmian legislacyjnych dokonanych w 2004 roku nie zaktualizowano odesłań zawartych w innych przepisach.

 

„Nie uczyniono tego zresztą, mimo upływu dziewięciu lat, do dnia dzisiejszego” – zauważa prawnik.

 

W efekcie w porządku prawnym funkcjonuje przepis literalnie uzależniający możliwość wymierzenia dotkliwej sankcji diagnoście od przeprowadzenia kontroli w oparciu o nieistniejący już przepis.

 

Jednak, jak wskazuje Kubalski, w drodze wykładni funkcjonalnej organy administracji oraz sądy administracyjne powszechnie uznają, że przepis ten dotyczy kontroli przeprowadzanej zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami.

 

Przedterminowe wybory będą mogły bez przeszkód odbyć się w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały rady gminy stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku przepisy przewidują bowiem inny tryb, niż ten omyłkowo wskazany w ustawie.

 

 

/kic/Serwis Samorządowy PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony