napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

16
08

Grafika: CIS

Sołtysowi pełniącemu również funkcję radnego przysługują za udział w sesji dwie diety, tj. dieta radnego i dieta sołtysa - uważa dr Stanisław Bułajewski z UWM w Olsztynie.

Do ministerstwa administracji wpłynęło pytanie, czy sołtysowi pełniącemu również funkcję radnego przysługują za udział w sesji dwie diety tj. dieta radnego i dieta sołtysa, a jeśli tak, to czy radnemu, który w zeszłej kadencji był jednocześnie sołtysem należy wypłacić zaległe należności?

 

Pytająca gmina wypłacała radnemu, który był jednocześnie sołtysem dietę tylko za udział w sesji (dieta radnego) wysyłając do niego tylko jedno zaproszenie - zaproszenie dla radnego. Do radnego nie wysyłano jednak zaproszenia, jako zaproszenia dla sołtysa. Wypłacając jedną dietę gmina sugerowała się tym, że ma ona rekompensować utracone zarobki, a sołtys-radny dojeżdża na sesję tylko raz i traci ten sam czas, co pozostali radni.

 

Zdaniem eksperta MAC dr. Stanisława Bułajewskiego, postępowanie gminy nie było prawidłowe. W swojej opinii przytoczył tezy wyroku WSA w Gliwicach (wydanego w podobnej sytuacji), który wskazał, że „skutkuje to tym, że osoby będące zarówno radnymi jak i przewodniczącymi organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymują tylko jedną dietę, a okoliczność ta, jak zasadnie podniósł to organ nadzoru narusza postanowienia art. 32 Konstytucji RP, a mianowicie zasadę równości" (wyrok z dn. 3 listopada 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 197/08).

 

Ekspert przytoczył także zawartą w powyższym wyroku argumentację wojewody, który podobnie jak sąd wyraźnie wskazał, że „stosownie do postanowień art. 25 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, a po myśli art. 37b tej ustawy analogiczne unormowanie przysługuje sołtysom.

 

Ponadto wojewoda zwrócił uwagę, że rada gminy może przyznać sołtysom diety i zwrot kosztów podróży służbowej i jest to jej prawo a nie obowiązek, jednakże zdaniem organu nadzoru rada gminy nie może uzależniać prawa do ich otrzymania od tego, czy osoba będąca sołtysem pełni równocześnie funkcję radnego czy też nie.

 

Zdaniem wskazanego organu unormowania zamieszczone w art. 25 ust. 4 i wart. 37b ustawy o samorządzie gminnym wykluczają się, co oznacza, że "osoba będąca jednocześnie radnym i sołtysem winna otrzymywać dwie niezależne diety z uwagi na pełnienie dwóch niezależnych funkcji społecznych, a ograniczenie prawa obywateli musi posiadać umocowanie w przepisie ustawowym, a obowiązujące unormowania prawne takich ograniczeń nie wprowadzają".

 

Odnosząc się do pytanie dotyczącego wyrównania diet radnym z poprzedniej kadencji, którzy wypełniali jednocześnie funkcje sołtysa, dr Bułajewski podkreślił, że taki obowiązek nie istnieje. Rada działała, bowiem na podstawie uchwał, które co prawda były wadliwie skonstruowane, to jednak stanowiły prawo, które było prawem wewnętrznie obowiązującym i jako takie musiało być stosowane. Także w obecnej kadencji radni, którzy wypełniają jednocześnie funkcje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych, uzyskają prawo do dwóch diet, ale jedynie z chwilą wejścia w życie nowych uwał, które to w sposób prawidłowy określą interesującą nas materię.

 

 

opinia prawna >>

mp/Serwis Samorządowy PAP

◄ Wróć do poprzedniej strony