napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

10
06

Wyniki raportu o sytuacji seniorów na Mazowszu oraz ocena realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach były głównymi tematami poruszonymi przez wojewodę Jacka Kozłowskiego podczas spotkania z samorządowcami z regionu warszawskiego 5 czerwca. Gminę Celestynów reprezentowała asystent wójta Stefana Traczyka - Ewa Adamska. Dotychczas tego typu konsultacje zorganizowano w Ostrołęce, Płońsku, Radomiu i Siedlcach.

Osoby powyżej 65 roku życia w 2011 r. stanowiły ponad 14 proc. mieszkańców województwa mazowieckiego. Szacuje się, że w 2035 r. odsetek ten wyniesie ok. 22 proc. Z raportu urzędu wojewódzkiego „Opieka nad osobami starszymi na terenie województwa mazowieckiego w latach 2009 - 2011” wynika, że system opieki nad seniorami należy dostosować do sytuacji demograficznej. Utworzenie na bazie oddziałów wewnętrznych oddziałów geriatrycznych i zwiększenie liczby poradni, rozwój opieki długoterminowej, urealnianie wyceny świadczeń geriatrycznych oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry opiekującej się osobami starszymi to główne rekomendacje wojewody usprawniające opiekę zdrowotną nad seniorami.

Bardzo ważne dla wypracowania kompleksowego wsparcia seniorów jest umiejętne prowadzenie polityki społecznej oraz współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi. Na Mazowszu funkcjonuje 50 domów pomocy społecznej, w tym 21 dla osób w podeszłym wieku, 22 dla przewlekle chorych i 7 typu łącznego. Korzystnym dla osób starszych rozwiązaniem byłby rozwój opieki dziennej, która może być sprawowana w środowisku domowym oraz realizacja programów promujących m.in. zdrowy styl życia i aktywność fizyczną.

Istotnym tematem poruszonym podczas spotkania były także zmiany związane z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jak poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, do 30 czerwca 2013 r. samorządy powinny zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych lub ich odbieranie i zagospodarowanie. Do 31 maja z gmin subregionu warszawskiego przetarg zakończyły 24 (32%), a 47 (63%) ogłosiło przetarg. Z pozostałych 4 gmin, 3 są w trakcie przygotowywania dokumentacji, a jedna zrezygnowała z przetargu. W skali województwa proces zakończyły 63 gminy (20%), natomiast ok. 60% jest w trakcie postępowania (stan na 31 maja 2013 r.).

 

Jakub Dudziak

◄ Wróć do poprzedniej strony