napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

30
07

Przypomnę, że na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę w kwestii ustalenia wynagrodzenia wójta, Stefana Traczyka.

Decyzją radnych z opozycji pensja wójta została obniżona z blisko 8 500 na 6 960 zł (obie kwoty brutto). Podczas sesji wójt wypowiadał się, że swoich praw pracowniczych będzie dochodził i tak też się stało, niedługo potem złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  - w efekcie wygrywając sprawę.

Warto przytoczyć ważne kwestie z uzasadnienia postanowienia:

... dopuszczalność obniżenia wynagrodzenia wójta, de lege lata (na gruncie obowiązujących przepisów), ograniczona jest wyłącznie do sytuacji, gdy strony stosunku pracy porozumieją się co do takiej zmiany w zakresie wysokości wynagrodzenia. Jednostronne określanie warunków wynagrodzenia mogłoby być dyktowane przez radę tylko wówczas, gdyby istniały ku temu podstawy prawne. Podstaw takich nie ma, a to oznacza, że wszelkie zmiany warunków płacy wójta dochodzą do skutku wyłącznie w trybie dwustronnym, to jest za zgodą wójta i rady czyli stron stosunku pracy.”

„Wskazana w uzasadnieniu uchwały (Rady Gminy) argumentacja, iż przyczyną obniżenia wynagrodzenia wójta jest dwukrotne nieuzyskanie absolutorium, jest rażącym przejawem dyskryminacji i stosowania przez Radę Gminy dowolnych i nieuzasadnionych kryteriów przy obniżaniu wynagrodzenia wójta. Zarówno za 2010 jak i za 2011 rok uchwały dotyczące wykonania budżetu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową, co świadczy o należytym wykonywaniu przez skarżącego obowiązków wójta. Natomiast sama uchwała dotycząca udzielenia absolutorium zawsze ma charakter polityczny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić kryterium przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia wójta.”

Jak widać jest to następna uchwała radnych opozycyjnych podjęta bez należytego przygotowania, na szybko i o charakterze politycznym. Bycie radnym zobowiązuje również do przemyślanych decyzji a nie takich które obliczone są na wywołanie miejscowej sensacji i zamieszania.

Dziwi mnie zdanie radnych zamieszczone na stronie www.celestynka.pl:

Procedurę odwołania się radnych od nieprawomocnego wyroku nr II SA/Wa 755/13-WSA
w Warszawie, prawnik wycenił na kwotę bagatela – 6000 zł. Z naszych informacji wynika,
 że Rada Gminy nie chce ponosić tak wysokich kosztów z budżetu gminy.”

...A dlaczego niby by miała? Dlaczego z budżetu gminy? Kto w ogóle wpadł na ten pomysł? Przecież Stefan Traczyk koszty odwołania pokrywa z własnej kieszeni, a panowie radni chcieli z gminnej?

Najwyższy czas ponosić konsekwencje podejmowanych uchwał. Czytam również skargi, że to następna uchwała zaskarżona przez Wójta. No i.....? Będą kolejne zaskarżone, jeśli u ich podstaw będą pobudki polityczne i chęć zemsty, a nie działanie na dla dobra mieszkańców.

 


                                                                                                                               MAXiMUS

◄ Wróć do poprzedniej strony