napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

30
07

Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przewiduje ona przejęcie przez gminy gospodarowania odpadami stałymi. Zasady odbioru nieczystości płynnych pozostają niezmienione. Polska dołącza tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. W myśl ustawodawcy na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Według Ministerstwa Środowiska, osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki, gdy gmina wprowadzi obowiązkowy system zagospodarowania odpadów.

Do tej pory właściciele nieruchomości sami podpisywali z firmami umowy na odbieranie odpadów z posesji. Zgodnie z nową ustawą, gminy w przetargach wybiorą firmy, które będą odbierać odpady, a właściciele nieruchomości uiszczą gminie opłatę za gospodarowanie odpadami. Uwzględnia ona koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i recyklingu odpadów. Zgodnie z przepisami samorządy gmin stworzą regiony gospodarki odpadami komunalnymi i będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji. Senat wprowadził do nowelizacji poprawkę, która zakłada, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być obliczana także na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości i powierzchni lokalu; możliwe jest także, by rada gminy uchwaliła jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego. Sejm rozwiązanie to poparł.

O skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego apelowali do prezydenta Pracodawcy RP, argumentując m.in., że jej rozwiązania nie mają poparcia społecznego. Organizacja powoływała się na zlecony przez siebie sondaż, z którego wynikało, że 75 proc. badanych preferuje obecny system opłat za śmieci, a dwie trzecie badanych wolałoby samodzielnie decydować o wyborze firmy zajmującej się wywozem śmieci. Pracodawcy RP wskazywali też na brak określenia maksymalnej stawki opłaty śmieciowej. 

Wraz z Nowym Rokiem rozpoczął się proces wdrażania ustawy w życie. Według resortu środowiska potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy dowiedzą się w lokalnych urzędach gminy. Każda gmina ma bowiem obowiązek przeprowadzić kampanię informującą swoich mieszkańców o nowych zasadach. Istota nowego zarządzania odpadami komunalnymi polega na tym, że to gminy odpowiadać będą za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. Kiedy dana gmina wprowadzi obowiązkowy system zagospodarowania odpadów, mieszkańcy będą płacić niższe rachunki za śmieci. - Mimo, że nie odzwierciedlają tego oficjalne statystyki, zaniżone przez źle funkcjonujący dotąd system, statystyczny Polak prawdopodobnie produkuje tyle samo śmieci co jego sąsiad - Niemiec lub Czech. Nasz sposób na śmieci, które wytwarzamy w naszych domach, odbiegał dotąd od rozwiązań europejskich - stąd też efekty mieliśmy znacznie gorsze. Od pierwszego stycznia gminy miały czas przygotowania do zmian, które dla wszystkich nas najpóźniej do połowy 2013 roku będą oznaczać odbiór wszystkich śmieci za jedna stawkę i obowiązkowo niższe rachunki za odpady posegregowane -  mówił Marcin Korolec, minister środowiska. Zdaniem ministra nowa ustawa stwarza szanse na uporanie się z plagą śmieci w Polsce. 

Nowy sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już z powodzeniem w większości krajów europejskich. Polega na tym, że gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego ich zbierania, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno opłacać się wyrzucanie śmieci do lasu. Wyjątek stanowią osoby segregujące śmieci - które obowiązkowo zapłacą mniej. Dla statystycznego Kowalskiego oznacza to po pierwsze brak umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. Po drugie - koniec ze zmartwieniami co zrobić przeterminowanymi lekami, starą pralką, rozpadającą się szafą, czy zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów. Choć trzeba przyznać, że nasi mieszkańcy takich problemów nie mają z plastikiem, metalami, szkłem i elektośmieciami, bo gmina dba już o ich odbiór.

Po trzecie - mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczona w drodze uchwały stawką. Gminy zyskują nowe kompetencje i nowe narzędzia do działania, a dysponując opłatami za śmieci od mieszkańców zdobędą kapitał do nowych inwestycji. W Polsce wciąż brakuje specjalistycznych zakładów recyklingu: kompostowni do przetwarzania odpadów mokrych, spalarni i sortowni, gdzie możliwe jest odzyskanie ze zmieszanych odpadów tych, które mogą mieć drugie życie i stać się surowcami do ponownego wykorzystania. W nowym systemie gminy zyskają możliwość skuteczniejszego ubiegania się o pieniądze unijne na tworzenie takich instalacji do zagospodarowania odpadów. Będą też mogły tworzyć inwestycje na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?

ZALETY

  • Po pierwsze, odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę. 
  • Po drugie, niższe rachunki dla osób segregujących odpady. 
  • Po trzecie zaś, brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wywozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.

OPŁATY

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą rady gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania.

WYWÓZ

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców. Władze gminy mogą jednak zdecydować, iż umowy na odbieranie odpadów komunalnych będą zawierały działające na jej terenie firmy.

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW

Mieszkańcy w poszczególnych gminach dowiedzą się o nowych zasadach z kampanii informujących samorządów. Kalendarium według założeń Ministerstwa Środowiska  nowego systemu gospodarki odpadami przedstawia się następująco:


1 stycznia 2012 r. – zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


31 kwietnia 2012 r. – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.


1 lipca 2012 r. – sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.


1 stycznia 2013 r. – zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.


1 stycznia 2013 r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.


31 marca 2013 r. – upływa termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałka Województw.


1 lipca 2013 r. – nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi. Gminy, które będą gotowe do wcześniejszego wprowadzenia systemu, mogą wprowadzić go wcześniej.

 

Ministerstwo Środowiska, e-money, gigi

 

◄ Wróć do poprzedniej strony