napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

28
09
Jak informuje pap obywatel Unii Europejskiej może zostać radnym, nie może jednak kandydować na wójta - przypomina PKW. Komisja wyjaśnia także kwestie związane ze sporządzaniem aktu pełnomocnictwa. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie MSWiA wydane 1 września 2010 r. Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie: 1) w dniu 21 listopada 2010 r. i w dniu ponownego głosowania 2) w dniu ponownego głosowania w wyborach wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Nie mogą nim zostać natomiast osoby wchodzące w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej lub w sytuacji pokrewieństwa od dwóch osób. PKW w specjalnej informacji wyjaśnia także zasady wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi. Komisja zwraca uwagę, że czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych mają ci obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, stale zamieszkują na obszarze danej gminy i nie są pozbawieni prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego są obywatelami. Obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi mającym prawo wybierania do danej rady przysługuje również prawo wybieralności do tej rady, pod warunkiem, że nie są pozbawieni prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami. Nie mają natomiast prawa wybieralności w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim zostaje wpisany do rejestru wyborców na wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dnia po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów. Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone 21 listopada. Na 5 grudnia została zaplanowana druga tura głosowania na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. /dp/ ◄ Wróć do poprzedniej strony