napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Witaj na naszym blogu

11
09
Jak informuje portal ekosamorządowiec: do wyborów samorządowych pozostało jeszcze co prawda kilka miesięcy, ale podjęte zostały już pierwsze czynności niezbędne do ich przeprowadzenia – wiadomo już ilu wybierzemy radnych. Jeszcze przed zarządzeniem wyborów samorządowych przez Prezesa Rady Ministrów niektóre organy administracji są zobowiązane do wykonania czynności związanych z wyborami – dotyczy to np. wojewodów, którzy ustalają liczbę wybieranych radnych. Ustawy samorządowe uzależniają liczbę radnych wchodzących w skład organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego od liczby mieszkańców danej jednostki. I tak liczba radnych wynosi: · w gminach liczących: do 20.000 mieszkańców – 15, do 50.000 mieszkańców – 21, do 100.000 mieszkańców – 23, do 200.000 mieszkańców – 25, powyżej 200.000 mieszkańców – 25 plus po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, jednak nie więcej niż 45, · w powiatach liczących: do 40.000 mieszkańców – 15, powyżej 40.000 mieszkańców – 15 plus po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20.000 mieszkańców, jednak nie więcej niż 29, · w województwach liczących: do 2.000.000 mieszkańców – 30, powyżej 2.000.000 mieszkańców – 30 plus po trzech na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Dokładną liczbę radnych wybieranych do każdej rady (sejmiku) ustala wojewoda (po porozumieniu z komisarzem wyborczym). Jako podstawa do ustalenia liczby radnych służy liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady wynikająca z ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. Wojewoda nie jest ograniczony terminem do wydania zarządzenia określającego ilość radnych, ale wiąże go termin ogłoszenia tej informacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podania do publicznej wiadomości w każdej gminie – najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji. Zatem w tym roku termin ten minął 11 lipca. Jeden egzemplarz zarządzenia wojewody powinien zostać niezwłocznie przekazany każdej właściwej radzie. ◄ Wróć do poprzedniej strony