napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

O stowarzyszeniu

Kilka słów o Celestynowskim Stowarzyszeniu Samorządowym

Jesteśmy stowarzyszeniem ludzi działających na rzecz rozwoju lokalnego – zarówno na terenie gminy Celestynów - obszaru funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Natura i Kultura”, jak i też Mazowsza. Skupiamy się w głównej mierze na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność promocyjną, szkoleniową i wydawniczą.

Jesteśmy organizacją apolityczną. Wywodzimy się z różnych środowisk zawodowych i społecznych. W wyborach powszechnych głosujemy na różne partie. Łączy nas - mieszkających i działających na terenie gminy Celestynów i powiatu Otwockiego - chęć pracy na ich rzecz. Będzie ona miała sens tylko dzięki rozpowszechnianiu ideałów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Wierzymy, że oparta ona może być tylko na świadomym włączaniu się obywateli w działalność społeczną i samorządową.

Koncentrujemy się na pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Celestynów i gmin powiatu Otwockiego oraz całego leżącego na południowy-wschód od Warszawy regionu. W swych działaniach mamy na względzie przede wszystkim dobro i przyszłość gminy Celestynów w kontekście jej przynależności do powiatu Otwockiego.

Jednym z naszych głównych celów jest wspieranie i organizacja grupy złożonej z ludzi odpowiedzialnych i działających w racjonalny sposób na rzecz zrównoważonego rozwoju naszych okolic. Nie ukrywamy, że jednym z najważniejszych zadań jest dla nas promocja gminy Celestynów, poprzez otwarcie jej na inwestycje, kulturę i turystykę oraz aktywizację życia lokalnego i wspieranie przedsiębiorczości.

  • Dzięki prawidłowemu rozpoznaniu i diagnozowaniu potrzeb społecznych inicjujemy, popularyzujemy i realizujemy wszelkie działania służące rozwijaniu inicjatyw społecznych w różnych dziedzinach życia. Dotyczyć one mogą pojedynczych obywateli, jak i kół, klubów, grup wsparcia czy innych stowarzyszeń. Dążymy do integracji środowisk działających na rzecz społeczeństwa demokratycznego i zwiększenia roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.
  • Służymy pomocą wszystkim aktywnym obywatelom troszczącym się o losy swojej małej ojczyzny, którzy chcą, aby stawała się coraz piękniejsza i silniejsza ekonomicznie w ramach zrównoważonego rozwoju.
  • Demokracja to prawo nadrzędne. Propagujemy jego zasady i respektujemy prawa obywatelskie zgodnie z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy jej lojalnymi obywatelami RP. Jej i naszemu regionowi winniśmy najwyższy szacunek, upowszechnianie wiedzy o ich przeszłości i współczesności a także o perspektywach rozwoju.
  • Wierzymy, że profilaktyka i szukanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych to zwiększone poczucie bezpieczeństwa obywateli.
  • Każdy z nas jest ważny – czy to jako obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, czy mieszkaniec gminy. Dlatego dążymy do wzrostu znaczenia obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego. Troszczymy się o wzrost świadomości prawnej społeczeństwa wierząc, że „Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej”. Traktowanie z najwyższą uwagą losu każdego bez wyjątku obywatela ma być obowiązkiem władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Popularyzowanie wiedzy dotyczącej demokracji, międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka, praworządności i samorządności zaliczamy do naszych obowiązków.
  • Nasza praca ma być uzupełnieniem działań instytucji publicznych i propozycją alternatywnych form działań prospołecznych.
  • Rodzinie przypisujemy w strukturze społecznej miejsce zasadnicze. Stąd wspieramy wszelkie działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży oraz tych, które umacniają rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
  • Wiemy jak ważną rolę spełnia w naszym życiu otoczenie - to bliższe i dalsze. Wspieramy wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, zdrowia, kultury życia codziennego i demokratyzacji stosunków międzyludzkich. Chcemy aktywnego uczestnictwa w ochronie dóbr kultury, popularyzacji jej dorobku i osiągnięć w kraju i regionie.
  • Promujemy rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę.

Swą działalność opieramy wyłącznie na pracy społecznej naszych członków. Organizując edukację społeczną, prowadząc działalność wydawniczą i kolportaż książek i czasopism nie korzystamy z pieniędzy podatników w postaci dotacji z budżetów samorządowych czy państwowego.

Zachęcamy do wspierania naszych działań poprzez wpłaty na konto Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na naszą działalność związaną z rozwojem samorządu lokalnego. Wpłat można dokonywać przelewem na konto: 58 1090 1753 0000 0001 1406 6102 Celestynowska Inicjatywa Samorządowa, ul. Widok 19, 05-430 Celestynów z dopiskiem Darowizna na cele statutowe Celestynowskiej Inicjatywy Samorządowej.

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w naszą akcję budowania społeczeństwa obywatelskiego i promowania idei samorządności – razem uda nam się osiągnąć więcej dla dobra naszej wspólnoty.

 

Członkowie zarządu


Stefan Traczyk
Prezes
Andrzej Bober
Wiceprezes
Jarosław Prasuła
Sekretarz
Remigiusz Radziszewski
Skarbnik

 

Adam Kieler
Członek Zarząd