napisz do nas: cis@cis-celestynow.org

Statut Stowarzyszenia CIS

Statut Stowarzyszenia Celestynowska Inicjatywa Samorządowa

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Celestynowska Inicjatywa Samorządowa, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym osoby identyfikujące się z celami Stowarzyszenia i metodami jego działania.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Celestynów. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach(Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, odznak i godła zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 2. Dla realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować współpracę    z różnymi organizacjami w kraju i za granicą.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Inicjowanie, promowanie, popularyzowanie, wspieranie i realizowanie wszelkich działań służących rozwijaniu aktywności społecznej w różnych dziedzinach życia.
 2. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych.
 3. Wspieranie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej.
 4. Propagowanie demokratycznych form realizacji praw obywateli, działania na rzecz praworządności oraz przestrzegania konstytucyjnych praw obywateli.
 5. Poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie i poszukiwanie rozwiązań podnoszących poczucie bezpieczeństwa obywateli.
 6. Dążenia do wzrostu podmiotowości obywateli w procesie podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego.
 7. Dążenie do wzrostu kultury prawnej społeczeństwa.
 8. Uzupełnianie działań instytucji publicznych i proponowanie alternatywnych form działań prospołecznych.
 9. Integrowanie środowisk działających na rzecz społeczeństwa demokratycznego.
 10. Zwiększenie roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.
 11. Podejmowanie wszelkich działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci, młodzieży i umacniających rolę i funkcje rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
 12. Kreowanie pozytywnych postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia, kultury życia codziennego i stosunków międzyludzkich.
 13. Rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji poprzez sport, krajoznawstwo i turystykę.
 14. Budzenie i pogłębianie umiłowania Ojczystego kraju i regionu, upowszechnianie wiedzy o przeszłości i współczesności i perspektywach rozwoju Polski, regionu.
 15. Szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska.
 16. Aktywne uczestniczenie w ochronie dóbr kultury, popularyzacja jej dorobku i osiągnięć w kraju i regionie.

§ 8

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

I. Edukację.

 1. Organizowanie i prowadzenie edukacji różnych grup społecznych i zawodowych.
 2. Prowadzenie doradztwa i konsultacji w zakresie rozwoju różnych form aktywności społecznej.
 3. Doskonalenie umiejętności przydatnych w kontaktach międzyludzkich i działalności społecznej.
 4. Popularyzowanie wiedzy nt. demokracji, międzynarodowych standardów w dziedzinie praw człowieka, praworządności i samorządności, kultury, turystyki i sportu, uniwersalnych wartości społecznych, budowania społeczeństwa otwartego, profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, osiągnięć w dziedzinie nauk społecznych.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażu książek i czasopism.

II. Inspirowanie i organizowanie.

 1. Propagowanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych.
 2. Pomoc merytoryczna w kreowaniu demokratycznych form aktywności społecznej (np. kół, klubów, grup wsparcia, stowarzyszeń).
 3. Organizowanie ogólnodostępnych form pomocy prawnej, pedagogicznej, socjalnej i zawodowej.
 4. Kreowanie trendów sprzyjających zmianom świadomości i postaw wobec środowiska naturalnego, zdrowia, kultury życia codziennego i stosunków międzyludzkich.
 5. Wyszukiwanie i wspieranie osób szczególnie aktywnych oraz twórczych w działalności prospołecznej, kulturalnej, sportowej i turystyczno – krajoznawczej.
 6. Poszukiwanie i tworzenie mechanizmów przestrzegania oraz realizowania praw obywateli.7. Rozwijanie różnorodnych form aktywności sportowej, turystycznej, krajoznawczej i kulturalnej.

III. Badanie i diagnozowanie.

 1. Badanie ważnych obszar ów życia społecznego.
 2. Formułowanie diagnoz w celu planowania i podejmowania skutecznych działań.
 3. Konstruowanie i opracowywanie narzędzi badawczych.
 4. Sporządzanie raportów, ekspertyz, prognoz i opinii.
 5. Prowadzenie badań naukowych.
 6. Badanie efektywności realizowanych programów społecznych, sportowych i turystycznych.
 7. Monitorowanie, przestrzeganie i realizacja praw obywateli.
 8. Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku kulturalnego, sportowego oraz krajoznawczego.

IV. Współpracę.

 1. Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 2. Tworzenie płaszczyzny sprzyjającej integracji i wymianie poglądów w formie np. konferencji, sympozjów, spotkań, dyskusji.  § 9Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział 3
Prawa i obowiązki członków

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie od narodowości i miejsca stałego zamieszkania, która złoży deklarację członkowską.

§ 13

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§17

Członkowie honorowi są ustanawiani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 18

Członkowie zwyczajni maja prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek.

§ 20

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 21

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 23

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 • śmierci członka,
 • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 • wykluczenia członka przez Zarząd.

2. Utrata członkostwa nastąpić może na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu:

 • działalności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku,
 • utraty praw publicznych,
 • na pisemny wniosek 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 24

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 25

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zebrania Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 26

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 28

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
 3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 29

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek, co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zwołanego w drugim terminie, podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania, zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia zapadają bezwzględna większością głosów.

§ 32

Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 33

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 34

Zarząd składa się z 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w tym: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członka Zarządu.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane na wniosek Prezesa Zarządu.   

§ 36

Do właściwości Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. powoływanie jednostek organizacyjnych pomocnych do realizacji zadań statutowych,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 37

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

§ 38

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków Stowarzyszenia: przewodniczącego oraz 2 członków.

§ 39

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli wraz z rekomendacjami,
 3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 40

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedna trzecią składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§ 41

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
 3. dochodów z własnej działalności statutowej,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,5. dochodów z kapitału,
 5. dotacji i ofiarności publicznej.

§ 42

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 43

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawieranie umów, udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Do zaciągania zobowiązań o równowartości przekraczającej 100.000,- złotych (słownie: sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie trzech członków Zarządu.
 3. W pozostałych sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Rozdział 6
Zasady dokonywania zmian w Statucie i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 47

Statut Stowarzyszenia może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków i wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48

Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

§ 49

Podejmując uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 50

Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, o ile Walne Zgromadzenie Członków nie wyznaczy innej Komisji Likwidacyjnej.

§ 51

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdz. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 Nr.79 poz.855) z późniejszymi zmianami.